Αδειοδοτηση

H επιχείρηση αδειοδοτήθηκε (αρ. πρωτ. 6631/11-01-2016) από τη Διεύθυνση Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πoλιτικής, της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, της Περιφέρειας Αττικής, στα πλαίσια της Νέας Υγειονομικής Διάταξης Υ1γ/Γ.Π οικ 96967 (ΦΕΚ 2718/τ.Β/8-10-2012) «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες Διατάξεις», που έχει στόχο τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη και των παρεχομένων προς αυτόν υπηρεσιών, με έμφαση στον τρόπο ουσιαστικού υγειονομικού ελέγχου από τις υγειονομικές υπηρεσίες και την επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας των ανθρώπων και της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων.

Η λειτουργία της επιχείρησης εγκρίθηκε από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) με Αριθμό Έγκρισης ΙΜΡ 510.

Η επιχείρηση έχει εγκαταστήσει και υποστηρίζει σύστημα αυτοελέγχου HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points, Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου), όπως προβλέπεται από την Eυρωπαϊκή Oδηγία 93/43/ΕΟΚ και την Κ.Υ.Α. 487 / ΦΕΚ 1219 Β΄/ 4.10.2000 για όλες τις επιχειρήσεις που παρασκευάζουν, μεταποιούν, παράγουν, συσκευάζουν, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διανέμουν, διακινούν ή διαθέτουν τρόφιμα και ποτά.